Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Tryb rekrutacji
 
 
 
Tryb rekrutacji
 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Politechnice Białostockiej jest zarejestrowanie się i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz zależnie od stopnia studiów:

1) na studia I stopnia wskazanie przedmiotów zdawanych na maturze, ich poziomu i uzyskanych wyników;

2) na studia II stopnia wprowadzenie oceny z dyplomu ukończenia studiów i średniej ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został zakwalifikowany.

Niniejsze zasady dotyczą również cudzoziemców mających uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Przyjęcia pozostałych cudzoziemców odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców.

1. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na indywidualny numer rachunku. Wniesiona opłata rekrutacyjna widoczna jest na indywidualnym koncie kandydata w Systemie IRK. Wymagane jest aby opłata rekrutacyjna widoczna była na koncie kandydata najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów na studia na poszczególne kierunki. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji na studia.

1) Studia stacjonarne I stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (85 zł – na kierunki, na których nie obowiązuje egzamin wstępny z rysunku; 120 zł – jeśli kandydat wybrał przynajmniej jeden kierunek, na którym obowiązuje egzamin wstępny z rysunku), w ramach której może zarejestrować się maksymalnie na trzy kierunki studiów stacjonarnych I stopnia.

2) Studia stacjonarne II stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł, w ramach której ma prawo zarejestrować się na jeden kierunek studiów.

3) Studia niestacjonarne I stopnia oraz dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia oraz w ramach dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (85 zł – na kierunki, na których nie obowiązuje egzamin wstępny z rysunku; 120 zł – jeśli kandydat wybrał przynajmniej jeden kierunek na którym obowiązuje egzamin wstępny z rysunku).

W ramach wniesionej opłaty kandydat może zarejestrować się maksymalnie na trzy kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych I stopnia, na których uruchomiona została dodatkowa rekrutacja.

4) Studia niestacjonarne II stopnia oraz dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia oraz w ramach dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia wnosi jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

W ramach wniesionej opłaty kandydat może zarejestrować się na jeden kierunek studiów niestacjonarnych II stopnia lub studiów stacjonarnych II stopnia, na których uruchomiona została dodatkowa rekrutacja.

2. REKRUTACJA – LIPIEC

1) Studia stacjonarne I stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia mają możliwość zapisania się w Systemie IRK maksymalnie na trzy kierunki studiów. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami. Kandydat rejestrując się w Systemie IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów, wskazując jednocześnie priorytety.

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został zakwalifikowany na studia na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście kierunku o najwyższym  priorytecie. Wykreśla się go z list kierunków o niższych priorytetach, nadal pozostaje on w „rezerwie” na kierunkach o wyższych priorytetach.

Listy osób zakwalifikowanych na studia będą opublikowane w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani składają dokumenty w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Na wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły dokumentów, zostaną w następnych turach postępowania zakwalifikowane kolejne osoby z list rezerwowych, które zadeklarowały chęć udziału w kolejnych turach kwalifikacji. W ramach rekrutacji na studia zostaną przeprowadzone (zgodnie z harmonogramem) maksymalnie trzy tury kwalifikacji. Po każdej turze kwalifikacji  kandydat, który chce wziąć udział w kolejnej turze kwalifikacji, ma obowiązek zadeklarowania w Systemie IRK chęci udziału w następnej turze kwalifikacji (z wyłączeniem kandydatów, którzy w danej turze zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony najwyższym priorytetem). Kandydat ma obowiązek dostarczenia kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na studia na kierunku, na którym kandydat potwierdza chęć studiowania. Jeżeli w kolejnych turach kwalifikacji kandydat dostaje się na kierunek o wyższym priorytecie, dokumenty, które dostarczył, zostają przeniesione na kierunek o wyższym priorytecie.

Jeśli w ramach przeprowadzonych trzech tur kwalifikacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca,  Politechnika Białostocka może ogłosić dodatkową rekrutację na studia stacjonarne I stopnia.

2) Studia stacjonarne II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mają możliwość zapisania się w Systemie IRK na jeden kierunek studiów.

Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został zakwalifikowany.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek studiów II stopnia w Politechnice Białostockiej, mają możliwość, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, ubiegania się

o przyjęcie na jeden dowolny kierunek studiów II stopnia, na którym pozostały wolne miejsca. Kandydat, który chce wziąć udział w rekrutacji na kierunek na którym pozostały wolne miejsca, musi w wyznaczonym terminie dokonać dodatkowego zapisu w Systemie IRK. Decyzję w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia kandydata w ramach wolnych miejsc podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

W ramach rekrutacji na studia przeprowadzone zostaną (zgodnie z harmonogramem) maksymalnie trzy tury kwalifikacji.

Jeśli w ramach przeprowadzonych trzech tur kwalifikacji na kierunkach pozostaną wolne miejsca,  Politechnika Białostocka może ogłosić dodatkową rekrutację na studia stacjonarne II stopnia.

3. REKRUTACJA – WRZESIEŃ

1) Studia I stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia mają możliwość zapisania się w Systemie IRK maksymalnie na trzy kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych I stopnia, na których została uruchomiona dodatkowa rekrutacja. Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia może być uruchomiona, gdy limit miejsc wcześniej nie został wypełniony.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zaznaczonymi przez kandydata priorytetami. Kandydat rejestrując się w Systemie IRK dokonuje zapisu na poszczególne kierunki studiów wskazując jednocześnie priorytety.

W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych kierunków i w przypadku każdego kierunku ustalana jest lista osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc. Jeżeli kandydat został zakwalifikowany na studia na więcej niż jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście kierunku o najwyższym  priorytecie. Wykreśla się go z list dotyczących kierunków o niższych priorytetach, nadal pozostaje on w „rezerwie” na kierunkach o wyższych priorytetach.

Listy osób zakwalifikowanych na studia będą opublikowane w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani składają dokumenty w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Na wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły dokumentów, zostaną w następnej turze postępowania zakwalifikowane kolejne osoby z list rezerwowych, które zadeklarowały chęć udziału w kolejnej turze kwalifikacji. W ramach rekrutacji na studia zostaną przeprowadzone (zgodnie z harmonogramem) maksymalnie dwie tury kwalifikacji. Po pierwszej turze kwalifikacji kandydat, który chce wziąć udział w drugiej turze kwalifikacji, ma obowiązek zadeklarowania w Systemie IRK chęci udziału w drugiej turze kwalifikacji (z wyłączeniem kandydatów, którzy w pierwszej turze zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony najwyższym priorytetem).

Kandydat ma obowiązek dostarczenia kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na studia na kierunku, na którym kandydat potwierdza chęć studiowania.

Jeżeli w kolejnych turach rekrutacji dostaje się na kierunek o wyższym priorytecie, jego dostarczone dokumenty są przeniesione na kierunek o wyższym priorytecie.

2) Studia II stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia mają możliwość zapisania się w Systemie IRK na jeden kierunek studiów niestacjonarnych II stopnia lub studiów stacjonarnych II stopnia, na których uruchomiona została dodatkowa rekrutacja. Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia może być uruchomiona, gdy limit miejsc wcześniej nie został wypełniony.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek studiów II stopnia w Politechnice Białostockiej, mają możliwość, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, ubiegania się

o przyjęcie na jeden dowolny kierunek studiów II stopnia, na którym pozostały wolne miejsca. Kandydat który chce wziąć udział w rekrutacji na kierunek na którym pozostały wolne miejsca, musi w wyznaczonym terminie dokonać dodatkowego zapisu w Systemie IRK. Decyzję w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia kandydata w ramach wolnych miejsc podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

W ramach rekrutacji na studia przeprowadzone zostaną (zgodnie z harmonogramem) maksymalnie dwie tury kwalifikacji.

4. REKRUTACJA – LUTY

1) Studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia mają możliwość zapisania się w Systemie IRK na jeden kierunek studiów stacjonarnych II stopnia lub studiów niestacjonarnych II stopnia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek studiów II stopnia w Politechnice Białostockiej, mają możliwość, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, ubiegania się o przyjęcie na jeden dowolny kierunek studiów II stopnia, na którym pozostały wolne miejsca. Kandydat, który chce wziąć udział w rekrutacji na kierunek, na którym pozostały wolne miejsca, musi w wyznaczonym terminie dokonać dodatkowego zapisu w Systemie IRK. Decyzję w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia kandydata w ramach wolnych miejsc podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

W ramach rekrutacji na studia przeprowadzone zostaną (zgodnie z harmonogramem) maksymalnie dwie tury kwalifikacji.