Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia
 
     - 
 
 
 
*  
Studia II stopnia
 
     - 
 
 
 
*  
Studia III stopnia doktoranckie
 
     - 
 
*  
Studia podyplomowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Informacje ogólne o studiach
 
 
 

STUDIOWANIE NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Zasady studiowania

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry - zimowy i letni. Jeden semestr składa się z 15 tygodni zajęć i kończy sesją egzaminacyjną.

Studia prowadzone są według planów studiów ustalonych przez władze wydziału dla poszczególnych kierunków. Plany te obejmują wykaz wszystkich zajęć programowych oraz wymagane egzaminy i zaliczenia.

Przedmioty w Uczelni mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i projektowych, pracowni specjalistycznych, seminariów, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego oraz praktyk. Zaliczenia zajęć dydaktycznych są dokonywane przez nauczycieli akademickich prowadzących dane zajęcia. Aby zaliczyć semestr należy uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, tzn. dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub magistra.


Prawa i obowiązki studenta (szczegółowych informacji należy szukać w Regulaminie Studiów PB). Student spełniając określone warunki może ubiegać się o zmianę formy studiowania, kierunku lub wydziału. Uczelnia stwarza możliwości do studiowania dodatkowych przedmiotów, które nie są objęte planem studiów, dodatkowych specjalności lub kierunków a ponadto, co jest niezwykle ważne, do uczestnictwa w programie wymiany międzynarodowej (Erasmus) i wymianie krajowej międzyuczelnianej (MOSTECH).

Obok całej gamy praw student ma obowiązki. Jest zobowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz przepisami ustalonymi w uczelni. Jeżeli nie stosuje się do tych zasad odpowiada przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, która ma prawo obciążyć karą, począwszy od upomnienia, aż po wydalenie z uczelni.

Student musi terminowo zaliczać przedmioty i wypełniać obowiązki dydaktyczne przewidziane planem studiów. Jeżeli zdarzy się, że opuści zajęcia, na których jego obecność jest obowiązkowa, powinien koniecznie jak najszybciej usprawiedliwić tę nieobecność.

W trakcie pracy nad zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy student jest bezwzględnie zobowiązany do poszanowania praw autorskich należnych autorom książek, skryptów i innych pomocy naukowych.

Student może rozwijać własne zainteresowania naukowe, kulturalne i sportowe, działając m.in. w kołach naukowych, agendach studenckich i sekcjach sportowych. Ma prawo w związku z tym do nagrody i wyróżnienia za swoje osiągnięcia. Może też ubiegać się o pomoc materialną i uzyskać ubezpieczenie zdrowotne (więcej informacji w dziale „Opieka zdrowotna”).

Wybór specjalności

Na większości kierunków Politechniki Białostockiej istnieje możliwość wyboru specjalności. W przeważającej części takiego wyboru student dokonuje na studiach drugiego stopnia, jednakże są i takie kierunki, na których trzeba już podczas studiów pierwszego stopnia zdecydować się na konkretną specjalność.

Wybór specjalności jest ważnym momentem, ponieważ decyduje o tym jakich przedmiotów student będzie się uczył w kolejnych semestrach i w jakiej dziedzinie będzie w przyszłości się specjalizował.

System punktowy ECTS (European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych)

Za każdy zaliczony przedmiot, oprócz normalnej oceny, student otrzymuje punkty ECTS. System ten polega na przyporządkowaniu każdemu przedmiotowi określonej liczby punktów, która odzwierciedla nakład pracy niezbędny do zaliczenia danego przedmiotu, w odniesieniu do całkowitego nakładu pracy potrzebnego do zaliczenia roku akademickiego, przy czym uwzględnia się zarówno pracę studenta w czasie zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego, jak też jego pracę własną na uczelni i w domu.

Uzyskanie przez studenta punktów związane jest z faktem zaliczenia całego przedmiotu, tzn. zaliczeniem wszystkich form zajęć (wykładów, ćwiczeń, itp.). Aby zaliczyć semestr należy uzyskać 30 punktów (są to punkty przyporządkowane przedmiotom danego semestru).

Nominalna liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego semestru studiów wynosi 30. Tak więc warunkiem uzyskania dyplomu jest spełnienie wymagań programowych oraz zdobycie liczby punktów wynikającej z nominalnego czasu trwania studiów (liczby semestrów pomnożonej przez 30).

Punkty ECTS są także podstawą do obliczania średniej z ocen. Nie jest to zwykła średnia arytmetyczna, lecz średnia ważona, w której wagą oceny jest liczba punktów przyznawana za dany przedmiot.

System punktów ECTS jest systemem europejskim. Ma za zadanie pomiar i porównanie osiągniętych wyników  a także pozwala na transfer (przenoszenie) wyników między uczelniami. Jeżeli więc student zdecyduje się przenieść na inną uczelnię europejską, to punkty uzyskane prze niego w trakcie studiowania na PB zostaną zaliczone jako studia odbyte na uczelni, na którą się przeniesie. Zasady te obowiązują również przy wyjazdach zagranicznych w ramach programu Sokrates-Erasmus oraz przy przenoszeniu się na inne uczelnie w Polsce, które uznają system ECTS.

Skala ocen i średnia ocen

Przy zaliczeniach i egzaminach ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów stosuje się, na całej uczelni, podaną skalę ocen:

  • celujący – 5,5
  • bardzo dobry – 5,0
  • dobry plus – 4,5
  • dobry – 4,0
  • dostateczny plus – 3,5
  • dostateczny – 3,0
  • niedostateczny – 2,0

Uzyskanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Student, który podczas roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Poza tym raz w roku w PB organizowany jest konkurs na najlepszego studenta.

Powtarzanie zajęć i opłaty

Jeżeli student nie zaliczył wszystkich przedmiotów w semestrze musi je powtórzyć. Zajęcia zazwyczaj powtarza się w następnym roku akademickim z grupą z młodszego rocznika, która ma zajęcia z danego przedmiotu. Za powtarzane przedmioty trzeba zapłacić.

Urlopy studenckie

Podczas studiów student może otrzymać urlop od zajęć dydaktycznych:

  1. losowy/okolicznościowy (na umotywowany wniosek studenta, złożony bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny; urlop może być udzielony po zaliczeniu przez studenta przynajmniej jednego semestru studiów).
  2. nieuwarunkowany (na wniosek studenta, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia; urlopu tego można udzielić raz w okresie studiów).
  3. zdrowotny (wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego, w wymiarze określonym przez lekarza prowadzącego leczenie; po urlopie zdrowotnym, student zobowiązany jest przedłożyć w dziekanacie zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym kontynuowanie nauki).


W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie, z wyjątkiem pomocy materialnej.


oprac. Irena Werdoni, Małgorzata Jeglińska-Krupa