Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 
 
 
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek – leśnictwo

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalność – gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych

Student kierunku zdobywa wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w zakresie projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej, pozyskania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych, a także dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie. Program studiów obejmuje zagadnienia ochrony środowiska leśnego, zapewnia szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie zapewniania trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych o różnym stopniu ochrony prawnej, sporządzania i realizacji planów ochronnych, dialogu i negocjacji w problemach ochrony środowiska leśnego oraz zapewnienia realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych, w gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, w parkach narodowych i krajobrazowych, a także w organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Może także podjąć pracę w administracji samorządowej w gminach i starostwach oraz w gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem, m.in. w zakładach usług leśnych, w zakładach zadrzewiania, lasach doświadczalnych lub w leśnych zakładach naukowo-badawczych.