Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wydział Zarządzania rekrutacja
 
 
 
Wydział Zarządzania
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek – logistyka

Studia licencjackie , I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia oferują gruntową wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych działów i rodzajów transportu. Zapewniają poznanie wszystkich aspektów transportu międzynarodowego i spedycji, m.in. regulacje transportu na poziomie ONZ i Unii Europejskiej, systemy komunikacyjne i logistyczne innych krajów oraz najnowsze trendy rozwoju branży w Europie i na świecie. Absolwent posiada szczegółowe umiejętności w zakresie: stosowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych w przemyśle, technologii stosowanych w transporcie i logistyce. Ponadto posiada uniwersalną wiedzę w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz marketingu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w centrach logistycznych, działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach transportowych, parkach maszynowych dużych firm, zakładach komunikacji publicznej oraz do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Kierunek – politologia

Studia licencjackie , I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent kierunku posiada ogólne, humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie oraz usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych. Posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym.

Ukończenie studiów na kierunku politologia umożliwia zdobycie umiejętności związanych z przyszłą pracą zawodową w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, szkolnictwie oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Kierunek – turystyka i rekreacja

Studia licencjackie , I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Założeniem programowym kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowanie kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, między innymi z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje nabyciem umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych. Jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej, a w szczególności: prowadzenia biur turystycznych, obiektów hotelarskich, przedsiębiorstw handlowych i transportowych, firm konsultingowych oraz gospodarstw agroturystycznych.

Studia II stopnia , 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków pokrewnych.

Specjalność – zarządzanie działalnością turystyczną

Program studiów zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi oraz planowania i zarządzania przestrzenią turystyczną.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w biurach podróży, obiektach hotelarskich i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki i rekreacji.

Specjalność – zarządzanie przestrzenią

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę pozwalającą na zarządzanie przestrzenią turystyczną w ramach działalności samorządów terytorialnych, na podjęcie pracy w biurach projektowych z zakresu działalności turystycznej oraz własnej działalności gospodarczej.

Kierunek – zarządzanie

Studia licencjackie , 3-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Zna prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Absolwent przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach, a także do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Studia II stopnia , 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, kierunków pokrewnych oraz kierunków pozaekonomicznych.

Specjalność – informatyka gospodarcza i logistyka

Program studiów, dzięki połączeniu wiedzy ekonomicznej z informatyczną, zapewnia wszechstronne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu informatyka gospodarczego, analityka biznesowego. Znaczną uwagę zwraca się tu na wirtualizację działalności gospodarczej i Internet jako rynek elektroniczny.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zastosowania informatyki i dziedzin pokrewnych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych, bankach, giełdach i firmach ubezpieczeniowych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Specjalność – rachunkowość i zarządzanie finansami

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy o finansowych aspektach funkcjonowania firm, z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych, prawnych i własnościowych, obejmuje zagadnienia z rachunkowości podatkowej, finansów i rachunkowości oraz rynku kapitałowego. Specjalność kształci specjalistów finansów i szeroko rozumianej rachunkowości, dostosowanej do międzynarodowych standardów przyjętych w gospodarce rynkowej.

Specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem

Program zajęć przewiduje poznanie zagadnień przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Specjalność – zarządzanie w handlu zagranicznym

Program studiów zapewnia przygotowanie specjalistów w zakresie podejmowania decyzji dotyczących międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu prawnych aspektów wymiany międzynarodowej, funkcjonowania międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych, kształtowania handlu z zagranicą na warunkach zapewniających korzyści wszystkim uczestnikom oraz prowadzenia negocjacji i marketingu na rynku światowym.

Specjalność – zarządzanie publiczne

Specjalność przygotowuje kadry kierownicze, specjalistów służb funkcjonalnych administracji rządowej i samorządowej oraz menedżerów organizacji publicznych działających w systemie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także w organizacjach pozarządowych. Plan studiów obejmuje tematykę z dziedziny zarządzania i marketingu podmiotów gospodarczych oferujących dobra i usługi publiczne, funkcjonowania i zarządzania organizacjami publicznymi.

Specjalność – marketing

Absolwent tej specjalności to wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie marketingu, umiejący rozpoznać i dostrzec zmieniające się trendy rynkowe i skutecznie je wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące istoty funkcjonowania różnego rodzaju organizacji (publicznych i niepublicznych) oraz możliwości rozwoju tych organizacji i sposobach skutecznego rozwiązywania pojawiających się problemów poprzez zarządzanie marketingowe. Ponadto absolwent potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia i technologie do budowania przewagi konkurencyjnej danej organizacji w dynamicznym otoczeniu.

Specjalność – zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent tej specjalności to wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwie oraz psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji interpersonalnej. Zdobywa umiejętności zarządzania zespołem ludzi w przedsiębiorstwie oraz motywowania do działania, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla w organizacjach, szczególnie w działach personalnych oraz w przedsiębiorstwach doradztwa personalnego i w firmach head hunterskich.

Kierunek – zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia inżynierskie , 3,5-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Pozwala na wykształcenie umiejętności w zakresie całościowego pojmowania procesów gospodarczych, wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia w rynku globalnym poprzez promocję w mediach elektronicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii produkcyjnych pozwalają na organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunków pokrewnych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny – bazując na wiedzy ogólnej, łączą przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechaniki i informatyki z przygotowaniem z zakresu zarządzania. Absolwent posiada gruntowe wykształcenie techniczno-ekonomiczne oraz odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z koordynacją działań funkcjonowania przedsiębiorstw, wdrażaniem nowoczesnych technologii, projektowaniem procesów wytwórczych, zarządzaniem projektami. Dysponuje wiedzą z zakresu zarządzania funkcjami technicznymi: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu oraz doradztwa przemysłowego, logistyki, zarządzania kapitałem, transferu technologii oraz innowacyjności.

Specjalność – zarządzanie nowoczesnymi technologiami

Celem specjalności jest przygotowanie do całościowego pojmowania przez absolwenta procesów gospodarczych – ich aspektów technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Specjalność – ekoinżynieria

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do aktywnego włączania się w procesy modernizacji technologicznej i organizacyjnej polskiej gospodarki zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ogólne przygotowanie z zakresu nauk technicznych uzupełnione jest wiedzą ekonomiczną, zarządczą i technologiczną związaną z nowoczesnymi metodami produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego.