Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wydział Mechaniczny rekrutacja
 
 
 
Wydział Mechaniczny
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek automatyka i robotyka

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent jest wyposażony w wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiada umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji (programowania) sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych na potrzeby automatyzacji procesów przemysłowych. Posiada wiedzę niezbędną do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Specjalnośćroboty mobilne

Jest to specjalność interdyscyplinarna. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, sterowania i informatyki. Nabyte kwalifikacje umożliwiają mu zastosowanie robotów mobilnych w fabrykach, w bezzałogowych pojazdach, statkach powietrznych i wodnych. Znajduje zatrudnienie jako specjalista z zakresu projektowania systemów automatycznych, projektowania robotów mobilnych w różnych zastosowaniach, także przemysłowych.

Specjalnośćautomatyzacja i informatyzacja procesów

Absolwent specjalności jest przygotowany do wdrażania i obsługi nowoczesnej automatyki w zakładach przemysłowych. Posiada wiedzę z zakresu teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, sztucznej inteligencji, programowalnych systemów sterowania. Dużą część programu studiów stanowią przedmioty z zakresu technik komputerowych. Kwalifikacje, jakie posiada absolwent tej specjalności, umożliwiają mu podjęcie pracy we wszystkich przedsiębiorstwach wykorzystujących elementy automatyki przemysłowej, jak również wszędzie tam gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nowoczesnych technik komputerowych.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku automatyka i robotyka oraz kierunków pokrewnych.

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.

Specjalność – automatyka przemysłowa

Absolwent tej specjalności dysponuje nowoczesną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu inżynierii systemów sterowania. Potrafi projektować, wdrażać i eksploatować nowoczesne układy sterowania procesów przemysłowych, modernizować przestarzałe układy sterowania, stosować nowoczesne oprogramowanie do zbierania danych, diagnozowania i wizualizacji urządzeń automatyzacji oraz robotyzować procesy przemysłowe i usługowe.

Specjalność – systemy informatyczne

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje z zakresu automatyki i programowania systemów komputerowych. Dysponuje wiedzą powszechnie wymaganą w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych, gdzie dominują zautomatyzowane linie produkcyjne, obsługiwane przez roboty przemysłowe.

Absolwent znajduje zatrudnienie jako projektant systemów automatycznego sterowania, programista sterowników przemysłowych oraz przemysłowych sieci komputerowych. Posiada umiejętności z zakresu analizy i syntezy układów automatycznej regulacji, metod identyfikacji modeli matematycznych procesów oraz tworzenia układów diagnostyki systemów przemysłowych.

Specjalność – bezpilotowe obiekty latające

Jest to specjalność interdyscyplinarna. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie aerodynamiki, mechaniki lotu i układów sterowania małych obiektów latających z wykorzystaniem technik komputerowych, systemów pomiarowych oraz metod przetwarzania sygnałów i obrazów. Absolwent może podjąć pracę nie tylko w zakresie wskazanym przez nazwę specjalności, ale również w innych działach przemysłu wykorzystujących miniaturowe elementy automatyki do konstrukcji złożonych systemów mechatronicznych.

Kierunek – edukacja techniczno-informatyczna

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce. Posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie. Jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu oraz szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.

Specjalność techniki informatyczne i multimedialne

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i multimedialnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach finansowych i szkolnictwie. Absolwent zna aspekty techniczne i społeczne systemów multimedialnych, grafikę komputerową, rendering, animację oraz rzeczywistość wirtualną.

Specjalnośćnauczanie techniki i informatyki (specjalność nauczycielska: specjalność główna – technika, dodatkowa – informatyka)

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do wykonywania dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły. Potrafi uczyć się oraz organizować i wspierać procesy uczenia się innych oraz wspierać rozwój osobowości uczniów. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele przedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołach wszystkich typów, jako administratorzy systemów informatycznych, programiści tworzący komputerowo wspomagane pomoce dydaktyczne.

Kierunek inżynieria biomedyczna

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwent umie korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Specjalnośćprotetyka, ortotyka i materiały medyczne

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do projektowania i zastosowania w praktyce środków technicznych wspomagających mobilność i samodzielne funkcjonowanie osób wymagających zaopatrzenia ortopedycznego. Nabyta wiedza umożliwia ocenę potrzeb oraz realizację sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie gotowych lub indywidualnie zaprojektowanych i wykonanych protez i ortez. Absolwent posiada wiedzę na temat protez kończyn, specjalistycznego obuwia i wkładek ortopedycznych, ortez wspomagających leczenie chorób układu mięśniowo-szkieletowego i wielu innych środków pomocniczych, stosowanych w praktyce. Uzyskana wiedza może być wykorzystana do bezpośredniej realizacji zaopatrzenia ortopedycznego osób potrzebujących, do pracy w dziedzinie doradztwa lub sprzedaży i marketingu na rynku usług medycznych, oraz w pracy inżynierskiej i naukowej w zakresie protetyki i ortotyki. Ponadto absolwent specjalności dysponuje wiedzą związaną z funkcjonowaniem zarówno żywych tkanek, jak i sztucznych materiałów użytkowanych w otoczeniu tkankowym oraz wiedzą o właściwościach i technologii wytwarzania takich materiałów jak: stopy metali, ceramika, tworzywa sztuczne, kompozyty.

Specjalność – inżynieria rehabilitacji, protetyka i ortotyka

Absolwent specjalności posiada wiedzę umożliwiającą udział w procesie rehabilitacji klinicznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie prac projektowych i klinicznych zmierzających do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany m.in. do projektowania urządzeń wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz aktywnej rehabilitacji narządu ruchu. Ma wiedzę na temat protez kończyn, specjalistycznego obuwia i wkładek ortopedycznych, ortez wspomagających leczenie chorób układu mięśniowo-szkieletowego i wielu innych środków pomocniczych, stosowanych w praktyce. Uzyskana wiedza może być wykorzystana do bezpośredniej realizacji zaopatrzenia ortopedycznego osób potrzebujących, do pracy w dziedzinie doradztwa lub sprzedaży i marketingu na rynku usług medycznych oraz w pracy inżynierskiej i naukowej w zakresie protetyki i ortotyki.

Specjalnośćmateriały medyczne i inżynieria rehabilitacji

Absolwent specjalności posiada wiedzę związaną z funkcjonowaniem zarówno żywych tkanek, jak i sztucznych materiałów użytkowanych w otoczeniu tkankowym. Posiadana wiedza pozwala na właściwy dobór materiałów wszędzie tam, gdzie elementy organizmu zastępuje się sztucznymi odpowiednikami. Absolwent uzyskuje wiedzę o właściwościach i technologii wytwarzania takich materiałów jak: stopy metali, ceramika, tworzywa sztuczne, kompozyty. Uzyskana w procesie kształcenia wiedza może być wykorzystana przy projektowaniu implantów (np. stomatologicznych) oraz sztucznych narządów. Absolwent dysponuje ponadto wiedzą umożliwiającą udział inżyniera w procesie rehabilitacji klinicznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie prac projektowych i klinicznych zmierzających do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Jest przygotowany m.in. do projektowania urządzeń wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz aktywnej rehabilitacji narządu ruchu.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku inżynieria biomedyczna oraz kierunków pokrewnych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej w obszarze nowoczesnych konstrukcji i technologii w medycynie oraz informatyki medycznej. Posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego jak i do realizacji zadań badawczych czy rozwojowych. Umie rozwiązywać problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych, jak również znajomości specyfiki narzędzi informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Jest przygotowany do pracy w nowoczesnych zakładach produkujących na rzecz medycyny, jak również do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobyta wiedza pozwoli na zatrudnienie przy obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych, wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Specjalnośćnowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego jak i do realizacji zadań badawczych czy rozwojowych. Może znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się wdrażaniem nowych konstrukcji i technologii z zakresu medycyny, ale także w firmach spoza branży medycznej. Otrzymuje on gruntowne wykształcenie informatyczne, rozszerzone o nowoczesne narzędzia programistyczne w zakresie wspomagania komputerowego, grafiki komputerowej czy innych systemów. Jest dobrze przygotowany, teoretycznie i praktycznie, do stosowania nowoczesnych technik związanych z technologią stosowaną w medycynie czy ortopedią, a co za tym idzie do pracy w nowoczesnych zakładach i ośrodkach związanych z przemysłem medycznym, ortopedycznym, stomatologicznym, utylizacyjnym, z eksploatacją sprzętu medycznego. Absolwent jest przygotowany do współpracy z lekarzami ze służby zdrowia różnych dziedzin i specjalności, szczególnie ortopedii i stomatologii, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy wiedzą medyczną a techniczną. Jest przygotowany do kierowania zespołami składającymi się z grupy lekarzy, techników i inżynierów.

Specjalność: informatyka w medycynie

Absolwent tej specjalności potrafi rozwiązywać problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Posiada umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny. Zna specyfikę narzędzi informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Jest przygotowany do współpracy z technikami i lekarzami w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych w medycynie oraz tworzenia i prezentacji w Internecie rozmaitych publikacji, dla celów reklamy, cyfrowych mediów i komputerowo wspomaganego nauczania. Potrafi wykorzystać informatykę w medycynie i biocybernetyce. Zna aparaturę medyczną, systemy diagnostyczne, implementacje programowo - sprzętowe specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemy archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych. Absolwent posiada wiedzę obejmującą systemy komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej, medyczne systemy informacyjne, systemy ekspertowe oraz bioinformatykę.

Kierunek – mechanika i budowa maszyn

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent studiów I stopnia jest wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Ma opanowaną umiejętność wykorzystania metody elementów skończonych w zagadnieniach obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

Specjalnośćkomputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

Absolwent specjalności przygotowany jest do wykorzystania współczesnych narzędzi CAD/CAM/CAE w praktyce inżynierskiej, w szeroko rozumianej branży mechanicznej. Posiada umiejętności w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej, przygotowania technologicznego produktu oraz jego wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania 2D i 3D oraz podstawowych analiz inżynierskich bazujących na metodzie elementów skończonych. Absolwent specjalności ma szerokie możliwości zatrudnienia, między innymi w zakładach przemysłowych obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biurach konstrukcyjnych, firmach projektowych. Dysponuje współczesną wiedzą inżynierską, która umożliwia elastyczne dostosowanie się do konkretnych wymagań stawianych w branży mechanicznej.

Specjalnośćkonstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

Absolwent specjalności posiada gruntowną wiedzę z zakresu konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i pojazdów. Posiada umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej, programowania i użytkowania zarówno szeroko rozpowszechnionych systemów i programów komputerowych, jak również specjalistycznych pakietów wykorzystywanych w procesach modelowania, projektowania i wytwarzania elementów maszyn. Ma wiedzę z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów oraz specjalistycznego oprzyrządowania technologicznego.

Absolwent specjalności może podjąć pracę zawodową w zakładach przemysłowych, w zakładach produkcji i eksploatacji pojazdów, w przedsiębiorstwach transportowych, w towarzystwach ubezpieczeniowych i w usługach motoryzacyjnych.

Specjalność – inżynieria produkcji

Absolwent specjalności posiada aktualną wiedzę z zakresu różnorodnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle maszynowym. Posiada niezbędne kwalifikacje w posługiwaniu się nowoczesnymi obrabiarkami wyposażonymi w systemy komputerowego sterowania numerycznego, w praktycznym wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego z zakresu komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), komputerowo wspomaganego wytwarzania (CAM) oraz komputerowo wspomaganej kontroli jakości (CAQ). Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje umożliwiają realizację odpowiedzialnego zadania, jakim jest unowocześnienie stosowanych obecnie w przedsiębiorstwach technik produkcyjnych.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku mechanika i budowa maszyn oraz kierunków pokrewnych.

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Dysponuje wiedzą z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Specjalność – mechanika i informatyka stosowana

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączy współczesną mechanikę z informatyką stosowaną w praktyce przemysłowej. Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę z zakresu mechaniki materiałów i konstrukcji, nowoczesnych technologii oraz eksploatacji urządzeń. Nabywa również umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik modelowania CAD oraz analiz numerycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w praktyce inżynierskiej. Wiedza oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów stwarzają szerokie możliwości znalezienia pracy w ośrodkach badawczych i rozwojowych, zakładach przemysłowych, firmach informatycznych i konsultingowych.

Specjalność – pojazdy samochodowe

Absolwent tej specjalności posiada gruntowną wiedzę w zakresie budowy i obsługi pojazdów, badań eksperymentalnych stanowiskowych i drogowych, badań diagnostycznych, badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów, dynamiki pojazdów i ich zespołów. Cechy obiektu nauczania (jakim jest nowoczesny samochód) sprawiają, że absolwent specjalności ma dobre przygotowanie do adaptacji w wielu innych zawodach w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Absolwent specjalności przygotowany jest również do wykorzystania współczesnych programów komputerowych w projektowaniu układów mechanicznych. Spektrum wiedzy, jaką zdobył w trakcie studiów, czyni go konkurencyjnym na rynku pracy.

Specjalność – technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kompetencje inżynierskie z zakresu techniki i energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki oraz energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej. Ponadto dysponuje wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi do ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe, certyfikaty oraz świadectwa kwalifikacji związane z branżą energetyczną i chłodniczą. Specjaliści tej branży znajdują zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach techniki i energetyki cieplnej, ogrzewnictwa, chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

Kierunek – technika rolnicza i leśna

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie w tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Specjalność - inżynieria żywności

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych i rolniczych, wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności i systemów jakości stosowanych przy produkcji żywności. Dysponuje umiejętnością projektowania procesów technologicznych, prowadzenia ich modernizacji z wykorzystaniem profesjonalnych metod optymalizacji. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Specjalność - inżynieria rolnicza

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania współczesnych problemów inżynierii rolniczej, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością szeroko pojętej infrastruktury rolniczej. Znajduje zatrudnienie w gospodarstwach rolnych, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych, przedsiębiorstwach handlu maszynami rolniczymi, szkolnictwie zawodowym, zakładach naprawczo-usługowych, biurach konstrukcyjnych, branżowych instytutach naukowo-badawczych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Specjalnośćodnawialne źródła energii

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych i rolniczych, roślin energetycznych, produkcji biopaliw, odnawialnych źródeł energii. Ma umiejętności projektowania technologii przetwarzania surowców rolniczych, spożywczych i leśnych na cele energetyczne oraz instalacji energetycznych. Jest przygotowany do pracy w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach energetycznych, zakładach produkcji leśnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, szkolnictwie zawodowym, zakładach naprawczo-usługowych, branżowych instytutach naukowo-badawczych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia III stopnia – doktoranckie, stacjonarne, 4-letnie, dyscypliny naukowe:

- mechanika,
- budowa i eksploatacja maszyn.