Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska rekrutacja
 
 
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek – architektura krajobrazu

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Specjalność – kształtowanie terenów zieleni

Absolwent posiada umiejętności niezbędne do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych i projektowych w zakresie kształtowania terenów zieleni (parków i ogrodów) w krajobrazie miejskim otwartym.

Absolwent przygotowywany jest do pracy w pracowniach projektowych, zespołach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, firmach projektowo-wykonawczych realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Studia II stopnia ,1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu, a także kierunków pokrewnych, którzy zaliczyli łącznie przynajmniej 60% podstawowych i kierunkowych treści kształcenia określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia kierunku architektura krajobrazu.

Specjalność – projektowanie i urządzanie krajobrazu

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych oraz sztuk pięknych. Posiada umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu (w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych), kształtowania krajobrazu w skali miejscowej (w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych), kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich.

Absolwent jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na treść i formę krajobrazu, a także przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu.

Kierunek – budownictwo

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego realizowania zadań związanych z wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Specjalność – konstrukcje budowlane (studia stacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkalnego, komunalnego i przemysłowego, technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz podstaw projektowania i analizy układów konstrukcyjnych budynków.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji inżynierskich w branży ogólnobudowlanej, może stanowić kadrę biur studialno-projektowych, służb inwestycyjnych, wytwórni materiałów i elementów budowlanych.

Specjalność – budownictwo drogowe (studia stacjonarne)

Program studiów przygotowuje do kierowania i nadzorowania drogowych robót budowlanych, eksploatacji i utrzymania dróg i ulic oraz projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych.

Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie ogólnobudowlane, jest przygotowany do wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich i układów komunikacyjnych.

Specjalność – realizacja i eksploatacja budynków (studia stacjonarne)

Specjalność obejmuje zagadnienia dotyczące realizacji procesów budowlanych w fazie programowania inwestycji oraz w okresie wznoszenia, eksploatacji i rozbiórki budynków.

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą zasad i metod wykonywania budynków w zakresie całości obiektu, jak i poszczególnych elementów, a także wytwarzania niektórych materiałów budowlanych, organizacji procesów produkcyjnych, tj. racjonalnego umiejscowienia w czasie i przestrzeni czynności technicznych oraz środków wytwarzania, optymalnego sterowania (zarządzania) procesem budowlanym z uwzględnieniem wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

Specjalność – inżynieria lądowa (studia niestacjonarne)

Program studiów zapewnia gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów technicznych, prawa budowlanego, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie, a także organizacji, zarządzania oraz efektywności ekonomicznej realizowanej działalności budowlanej.

Absolwent jest przygotowany do realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, projektowania podstawowych elementów budowlanych, kierowania firmą budowlaną. Posiada wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych w praktyce inżynierskiej oraz współdziałania przy projektowaniu i kontrolowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych, takich jak: architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, oraz mechanika i budowa maszyn . Studia II stopnia mogą rozpocząć osoby, które zaliczyły łącznie 60% treści kształcenia podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia kierunku budownictwo.

Studia dają możliwość uzyskania wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; uczestniczenia w badaniach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną.

Specjalność – inżynieria drogowa

Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania dróg, ulic i skrzyżowań, ich eksploatacji i utrzymania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych, a także rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych w zakresie budownictwa drogowego i ogólnego.

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach drogowo-mostowych, budownictwa ogólnego, produkujących materiały budowlane, w biurach projektowych, zarządach dróg i ulic.

Specjalność – inżynieria procesów budowlanych

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, technologii i organizacji budownictwa ogólnego, przemysłowego i rolniczego oraz projektowania procesów technologicznych w zakładach przemysłu budowlanego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej projektowania i budowy obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii.

Absolwent tej specjalności posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami projektowania i organizacji procesów budowlanych, jest również przygotowany do projektowania nieskomplikowanych konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych.

Specjalność – konstrukcje budowlane i inżynierskie

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, hale fabryczne, magazyny) oraz konstrukcji inżynierskich (zbiorniki, silosy, mosty, wiadukty). Dzięki zajęciom w nowoczesnych laboratoriach badawczych absolwent posiada przygotowanie w zakresie nowych technik obliczeniowych, niezawodności konstrukcji, automatyzacji projektowania oraz organizacji i zarządzania w budownictwie.

Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do projektowania i realizacji konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz sprężonych, zarówno w technologii monolitycznej, jak i prefabrykowanej.

Kierunek – gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia gwarantują uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej niezbędnej do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w pracowniach projektowych, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku gospodarka przestrzenna.

Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych, którzy zaliczyli łącznie 60% podstawowych i kierunkowych treści kształcenia określonych w standardach kształcenia dla studiów inżynierskich I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, a także kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego.

Absolwent posiada kwalifikacje do opracowywania dokumentów planistycznych, konstruowania wizji rozwoju i strategii przekształcania jednostek przestrzennych, sporządzania programów podwyższania konkurencyjności jednostek administracyjnych oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, pracowniach projektowych, instytucjach, agencjach i firmach związanych z gospodarką przestrzenną itp.

Specjalność – gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami

Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent tej specjalności dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu znajomości rynków nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, katastru i powszechnej taksacji nieruchomości oraz korzystania z funduszy pomocowych i dopłat UE.

Specjalność – planowanie terenów otwartych

Oprócz kwalifikacji opisanych wyżej, absolwent dodatkowo otrzymuje niezbędną wiedzę z zakresu ruralistyki, tzn. projektowania, kształtowania i zagospodarowania krajobrazu otwartego, czyli zarówno krajobrazu wiejskiego, jak też przedmieść i otwartych terenów wypoczynkowych.

Kierunek – inżynieria środowiska

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących kształtowaniu i ochronie środowiska. Absolwent studiów jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Specjalność – urządzenia i instalacje sanitarne

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku wiejskim, zurbanizowanym oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach). Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia i II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych, jeżeli różnice programowe odniesione do obowiązujących standardów nauczania nie przekraczają 30 punktów ECTS.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Potrafi porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Specjalność – wodociągi i kanalizacje ( studia stacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej, jednostkach ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich, w instytucjach naukowo-badawczych w szkolnictwie średnim i wyższym.

Specjalność – sieci i systemy sanitarne ( studia niestacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, wodociągów i kanalizacji. Daje również podstawowe przygotowanie w zakresie sieci i systemów sanitarnych stosowanych w budownictwie i gospodarce przestrzennej.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Jest przygotowany do pracy w pracowniach instalatorskich biur projektów oraz w przedsiębiorstwach wykonawczych z branży inżynierii środowiska.

Specjalność – ogrzewnictwo i wentylacje ( studia stacjonarne)

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych i naukowych związanych z klimatem wewnętrznym w budynkach i innych obiektach, ochroną powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, wentylacją i klimatyzacją.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac studialnych, projektowych oraz wykonawstwa z w/w zakresu. Znajduje zatrudnienie w biurach projektowych, w wykonawstwie, w jednostkach administracji państwowej, w szkolnictwie średnim i wyższym.

Specjalność – advanced technologies in environmental engineering ( studia stacjonarne)

Studia prowadzone w języku angielskim.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy dającej podstawy do rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z gospodarką wodno-ściekową, technologiami i urządzeniami wody, ścieków i odpadów, planowaniem, projektowaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi środowiska przyrodniczego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji państwowej, jednostkach ochrony środowiska, w firmach projektowych, wykonawczych i eksperckich, w instytucjach naukowo-badawczych w szkolnictwie średnim i wyższym.

Kierunek ochrona środowiska

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze i leśne, istotne dla ochrony środowiska oraz potrafi kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji.

Specjalność – systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu

Program studiów zapewnia przygotowanie do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód, gleby, powietrza i krajobrazu, tj. opracowywania regionalnych i lokalnych programów, planowania i projektowania systemów ochrony wód, unieszkodliwiania ścieków i utylizacji odpadów.

Absolwent potrafi ocenić stan zanieczyszczenia środowiska na bazie danych pomiarowych i symulacji komputerowej celem ustalenia przyczyn tego stanu, a także określenia środków prewencji. Posiada wymagany zasób wiedzy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarowania zasobami przyrody i krajobrazu zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i zasadami ekonomii.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych . Studia II stopnia mogą rozpocząć osoby, które zaliczyły łącznie 60% podstawowych i kierunkowych treści kształcenia określonych w standardach kształcenia dla studiów inżynierskich I stopnia kierunku ochrona środowiska.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych i leśnych, planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach. Umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Specjalność – ekoinżynieria ( studia stacjonarne)

Specjalność ta przygotowuje absolwenta do wykonywania inżynierskich, interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia środowiskowe o wyraźnych aspektach ekologicznych z obszaru: tworzenia ekoproduktów, wtórnego wykorzystania obiektów technicznych, budownictwa proekologicznego i infrastruktury proekologicznej, materiałów przyjaznych środowisku, itd.

Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań technicznych i kierowania procesami ich wdrażania. Przygotowany jest do pracy w działach rozwoju, konstrukcji, technologii, a także w konkretnych działach produkcji.

Specjalność – kształtowanie środowiska

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i negatywnych przekształceniach oraz o sposobach eliminowania niekorzystnych zmian. Wiedza ta umożliwia zachowanie środowiska i krajobrazu w miarę niezmienionym stanie, planowanie i projektowanie zmian w środowisku, doprowadzających do zharmonizowania warunków życia człowieka z wymogami przyrody. Dotyczy to zmian w układzie przestrzennym użytków ekologicznych, uproduktywnienia gruntów zdegradowanych, poziomego i pionowego formowania szaty roślinnej i rzeźby terenu.

Studia III stopnia – doktoranckie, 4-letnie, dyscypliny naukowe:

- budownictwo (studia niestacjonarne),
- inżynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne).