Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Dokumenty rekrutacyjne - studia II stopnia
 
 
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Komplet dokumentów należy złożyć w wydziałowej komisji rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunek, na który kandydat został zakwalifikowany (Adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych)

Komplet dokumentów na studia II stopnia stanowią:

  • formularz podania wydrukowany z systemu rejestrującego IRK;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, suplement do dyplomu lub wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat wydziału wydający dyplom ukończenia studiów
  • (w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu) – kserokopię tych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem wydziałowa komisja rekrutacyjna;
  • świadectwo dojrzałości (lub jego odpis) – kserokopię tego dokumentu poświadcza za zgodność z oryginałem wydziałowa komisja rekrutacyjna;
  • dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o wymiarze 37 mm ? 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, identyczne ze zdjęciem wgranym do systemu IRK;
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną;
  • dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
  • dowód wniesienia opłaty za indeks;
  • w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej – dowód wniesienia opłaty za legitymację.

Wymagane dokumenty należy składać w wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (II stopnia).

Przy składaniu dokumentów we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, energetyka, elektronika i telekomunikacja, grafika, informatyka, inżynieria biomedyczna, leśnictwo, matematyka, mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymają skierowanie na bezpłatne badania lekarskie w placówkach medycyny pracy.

Należy pamiętać:

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów.