Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Politechnika Białostocka pozyskuje środki unijne na rozwój uczelni i regionu
 

W dzisiejszej Rzeczpospolitej (25.07.2007), w specjalnym dodatku „Środki unijne we wschodniej Polsce” zaprezentowane są różne sposoby wykorzystania środków unijnych przez szkoły wyższe, instytucje, samorządy w różnych dziedzinach: edukacji, turystyce, inwestycjach szkół wyższych, rewitalizacji. Politechnika Białostocka jest przedstawiona jako przykład uczelni dobrze zarządzanej, wykorzystującej finanse unijne od kilku lat, świadomej, że korzystanie z nich jest ważnym elementem rozwoju szkoły wyższej.

Rzeczpospolita skupiła się na projektach edukacyjnych Politechniki związanych z kształceniem kadr i podnoszeniem kwalifikacji przez mieszkańców Podlasia. Politechnika realizuje projekty finansowane ze środków UE już od długiego czasu. Wykorzystuje je po to, by szkolić kadry naszego regionu w zakresie nowych technologii (pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym), rozwijać młodych naukowców (stypendia dla doktorantów), prowadzić badania naukowe z partnerami z Białorusi i Ukrainy, realizować uczelniane inwestycje.

W najbliższym czasie Politechnika będzie wykorzystywała przyznane środki unijne z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW) na realizację dwóch projektów, które zostały już ujęte w planie indykatywnym Programu.
1) Budowa Części C Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Politechniki Białostockiej wraz z wyposażeniem laboratoryjnym. Centrum będzie wdrażało nowe technologie i innowacyjne pomysły nt. rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych sprzyjające rozwojowi regionu, współpracowało z przemysłem i działało na rzecz Parku Naukowo-Technologicznego na Krywlanach. Wyniki badań naukowych przeprowadzanych w Centrum będą transferowane do Parku, z czego wynika istotna rola Centrum jako ośrodka badawczego.
2) Rozwój Infrastruktury Politechniki Białostockiej w zakresie: Budowa budynku Biblioteki z salami multimedialnymi oraz Centrum Kształcenia Zdalnego.

Politechnika stara się o pozyskanie funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na następujące projekty:
1) Wyposażenie Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Politechniki Białostockiej,
2) Wyposażenie Biblioteki Głównej wraz z Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej,
3) Rozwój innowacyjnych metod wspierania przedsiębiorczości poprzez utworzenie inkubatora nowych technologii i przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania PB,
4) Termomodernizacja obiektów Politechniki Białostockiej wraz z budową infrastruktury dodatkowej (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii),
5) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Politechniki Białostockiej poprzez budowę krytej pływalni długości 25 m,
6) Optymalizacja infrastruktury Politechniki Białostockiej – Przebudowa obiektów na potrzeby Rektoratu i Administracji wraz z modernizacją Działu Wydawnictw i Poligrafii oraz Radia „Akadera”.

Wszystkie projekty planowane przez Politechnikę Białostocką mają wpływ na rozwój uczelni, miasta i regionu, ponieważ nie tylko modernizują uczelnię i jej infrastrukturę, ale też poprawiają jakość studiowania i przyczyniają się do lepszego postrzegania miasta jako miasta akademickiego.


Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB