Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Ogólnopolski konkurs graficzny na projekt znaku promocyjnego Politechniki Białostockiej
 

ORGANIZATOR KONKURSU
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok

FORMA KONKURSU
Konkurs otwarty, jednoetapowy.

CEL KONKURSU
Uzyskanie oryginalnych projektów znaku graficznego (logo promocyjnego) Politechniki Białostockiej, spośród których jury ma jednoznacznie wyłonić jeden najlepszy. Znak promocyjny ma być używany do celów popularyzatorskich, reklamowych, identyfikacyjnych, w rozmaitych formach i technikach, w prasie, internecie, telewizji. Zwycięski projekt ma stanowić podstawę do stworzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Białostockiej.

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego o funkcji promocyjnej. Logo promocyjne ma być nowoczesne, posiadać wysokie walory artystyczne i użytkowe, będzie użytkowane we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjno-promocyjnych Politechniki Białostockiej, używanych i rozpowszechnianych w różnych technikach i mediach. W związku z tymi funkcjami konieczne jest stosowanie znaku oraz innych elementów identyfikacji wizualnej zarówno w wersji czarno-białej, jak i barwnej. Informacje dotyczące Politechniki Białostockiej można uzyskać na stronie www.pb.edu.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z jego regulaminem. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni plastycznych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się projektowaniem graficznym
Na Konkurs każdy z uczestników może nadesłać (złożyć) maksymalnie 3 projekty. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, Członkowie Jury konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Każdy z uczestników Konkursu wraz z projektem powinien dostarczyć zgłoszenie konkursowe (załącznik nr1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2).

ZAKRES RZECZOWY ORAZ FORMA OPRACOWANIA
Pracę konkursową należy przedstawić na usztywnionych planszach formatu A3 na których uczestnik powinien umieścić:
- znak w wersji barwnej w polu 15 cm x 15 cm i pomniejszone wersje
w polu o wymiarach 5 cm x 5 cm oraz 1,5 cm x 1,5 cm,
- znak w wersji czarno-białej w polu 15 cm x 15 cm i pomniejszone wersje
w polu o wymiarach 5 cm x 5 cm oraz 1,5 cm x 1,5 cm,
- projekt wizytówki zawierający wersję barwną i czarno-białą,
- projekt papieru firmowego - wersję barwną i czarno-białą,
- kompozycyjne warianty znaku w różnych układach z pełną nazwą uczelni: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA oraz z wersją anglojęzyczną nazwy tj. BIALYSTOK TECHNICAL UNIVERSITY

Projekty w wersji elektronicznej na płycie CD należy również dołączyć, w następujących formatach plików: wersję wektorową – format AI lub CDR, a także JPEG RGB 72 DPI (rozmiar A5), TIFF CMYK 300 DPI (rozmiar A4). Projekty przedstawione na planszach mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.

Plansze należy opatrzyć siedmiocyfrowym kodem cyfrowo-literowym wpisanym w lewym dolnym rogu na awersie planszy oraz tekstem „Konkurs ZP PB Białystok”.

Na odwrocie planszy (lub jednej z plansz zestawu) należy nakleić kopertę (koperta musi być zaklejona) oznaczoną identycznym kodem jak plansza, zawierającą zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr2) - załączniki do pobrania w dziale pliki lub na dole aktualności pod ikonką "plik"


Każdy uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedną pracę, ale nie więcej niż trzy, pod warunkiem, że każda z prac będzie oznaczona innym kodem, z dołączoną, identycznie oznakowaną kopertą ze zgłoszeniem konkursowym oraz oświadczenie.

Zabronione jest podpisywanie prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowanie w jakikolwiek sposób umożliwiające identyfikację projektanta.
Prace, które nie będą spełniać powyższych warunków nie będą podlegać ocenie Jury konkursowego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe należy składać w siedzibie Sekretariatu Konkursu do dnia 31 października 2007. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku nadesłania pracy pocztą (przesyłka polecona z dopiskiem „KONKURS”) prace, które nie dotrą do siedziby organizatora do dnia 31 października 2007 roku nie będą brały udziału w konkursie i zostaną odesłane. Koszty dostarczenia prac pokrywa uczestnik. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy konkursowej powstałe w czasie przesyłki.

NAGRODY
Jury konkursowe przyzna jedną i tylko jedną główną nagrodę pieniężną za projekt znaku spełniający warunki konkursu i oczekiwania organizatora.
Nagrodą główną jest kwota 5 000,00 zł (brutto). Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o należne podatki i składki zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie ani uczestnikom konkursu, ani organizatorowi.
Jury Konkursu zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej. Jury Konkursu zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień w postaci dyplomów.

KRYTERIA OCENY PRAC
Organizator ustala, że wartości artystyczne, użytkowe oraz marketingowe przedstawianych prac mają stanowić o istocie wyboru projektu nagrodzonego. Zatem brane pod uwagę będą: niepowtarzalność, oryginalność, zgodność z charakterem Uczelni, potencjalna łatwość rozpoznawania i zapamiętania, wywoływanie pozytywnych skojarzeń z jednej strony oraz kryteria użytkowe: łatwe skalowanie, funkcjonowanie w wersji monochromatycznej i barwnej oraz możliwość zaistnienia w sytuacji przestrzennej, niezależność od rodzaju nośnika, środka powielania lub przekazu z drugiej.

Procedura oceny prac oraz rozstrzygnięć Jury nie jest jawna.

JURY KONKURSU
Do przeglądu prac projektowych złożonych na konkurs Organizator powołuje Jury Konkursu.
Przewodniczącym Jury Konkursu jest prof. Tomasz Kukawski – grafik, architekt, (Politechnika Białostocka).

W skład Jury Konkursu wchodzą: prof. Andrzej Dworakowski – artysta plastyk (Politechnika Białostocka) oraz dwie osoby z grona artystów plastyków polskich zaproszone do udziału w Jury (prof. Maciej Buszewicz - grafik, ASP Warszawa; prof. Mirosław Pawłowski - grafik ASP Poznań) i dwie osoby z grona pracowników Politechniki Białostockiej wytypowane przez Komisję ds. Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej (prof. Tadeusz Popławski, dr Edwin Koźniewski).

Po ocenie prac konkursowych Jury wskaże autora nagrodzonej pracy.
Orzeczenie Jury jest w mocy, jeżeli na posiedzeniu konkursowym obecnych będzie nie mniej niż 5 członków Jury.
W pracach Jury może brać udział dodatkowy przedstawiciel organizatora (bez prawa głosu) w charakterze obserwatora lub pomocy organizacyjno-technicznej. Otwarcia kopert i odkodowania nazwisk autorów projektów Jury dokona po rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu nagrody.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA AUTORSKICH
PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRACY

Autor pracy nagrodzonej nagrodą główną zobowiązany jest do nieodpłatnego (czyli bez dodatkowych opłat poza kwotą nagrody) przeniesienia na Politechnikę Białostocką w Białymstoku autorskich praw majątkowych do opracowanego przez siebie znaku promocyjnego, będącego przedmiotem konkursu jak i do własnych propozycji elementów pakietu firmowego (wizytówka, papier firmowy) w zakresie i na zasadach określonych
w oświadczeniu składanym przez uczestnika Konkursu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Przeniesienie dotyczy również prawa własności egzemplarzy utworów złożonych w ramach Konkursu, jak również do przeniesienia na Politechnikę Białostocką uprawnień do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu.

INFORMACJE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU – SPOSÓB, TERMIN
Planowana przez organizatora data rozstrzygnięcia Konkursu to 15 listopada 2007 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. Poza tym wynik Konkursu zostanie ogłoszony w środkach masowego przekazu.

O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat zostanie powiadomiony odrębnie.

Organizator nie planuje wystawy pokonkursowej prezentującej prace nadesłane na Konkurs, lecz zastrzega sobie taką możliwość. Gdyby do takiej wystawy doszło, informacja o miejscu i terminie zostanie podana na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

SEKRETARIAT KONKURSU
Siedzibą Sekretariatu Konkursu jest Biuro ds. Współpracy, Promocji i Rozwoju Politechniki Białostockiej, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45a.
Komisarzem Konkursu jest dr Waldemar Regucki – grafik.
Sekretarzem Konkursu jest mgr Anna Ciżewska – grafik, architekt.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Sekretarza Konkursu na adres: konkurs@pb.edu.pl

Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do Organizatora Konkursu pytania dotyczące wyjaśnienia treści Regulaminu. Pytania należy zgłaszać do Sekretarza Konkursu w terminie do 7 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.
Organizator nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia związane z dostarczaniem przesyłek przez pocztę lub firmy kurierskie do Sekretariatu Konkursu.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

plik