Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Aktualności o uczelni
 
 
 
Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 na Politechnice Białostockiej
 

4 października 2007 r. (czwartek) o godz. 12.15 Politechnika Białostocka rozpoczęła 59. w swojej historii Inaugurację Roku Akademickiego. Wśród zaproszonych gości byli rektorzy białostockich, polskich i zagranicznych uczelni, władze miasta (Aleksander Sosna), województwa (Dariusz Piontkowski, Jarosław Schabieński), duchowieństwo (Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski, duszpasterze akademiccy), przedstawiciele polityki, nauki i biznesu. Uroczystość uświetnili Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administarcji Jarosław Zieliński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl, Wicemarszałek Senatu RP Krzysztof  Putra, Konsul Austrii Andrea Anastasija Sandhacker, Konsul Białorusi Natalia Mickiewicz oraz goście z Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Kanady.

 

JM Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko w swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślał rolę kształcenia młodych kadr dla regionu, potrzebę budowania gospodarki opartej na wiedzy i wzmacniania pozycji uczelni technicznej będącej jednym z najważniejszych czynników rozwoju Podlasia i zaproponował stworzenie funduszu stypendialnego dla osób przyjeżdżających do Białegostoku. Podkreślił dotychczasowe dokonania Uczelni, a zwłaszcza jej zaangażowanie w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój. Poinformował o odsłonie nowego portalu internetowego www.pb.edu.pl, który będzie nowoczesnym narzędziem komunikacji z kandydatami, studentami i partnerami Uczelni. 

 

Podczas inauguracji prof. Bazyli Krupicz, Prorektor ds. Studenckich dokonał immatrykulacji 35 studentów I roku, przeprowadził też ślubowanie 6 doktorantów, przedstawił 29 laureatów konkursu na najlepszego studenta PB. W imieniu studentów głos zabrali Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PB, Magdalena Kupiec i Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PB, Piotr Deptuła. Do większej integracji absolwentów zachęcał Jerzy Półjanowicz, nowy Prezes Stowarzyszenia Absolwentów PB, zapraszający do logowania się na stronie www.absolwenci.pb.edu.pl.  Prof. Waldemar Rakowski, Prorektor ds. Nauki przedstawił przykłady awansów naukowych na Uczelni, dokonując promocji 26 doktorów, informując o nadaniu 3 tytułów profesora przez Prezydenta PB, 5 mianowań na stanowiska profesora zwyczajnego przez Rektora PB i 1 mianowania na profesora nadzwyczajnego. Przedstawił też 4 nowych doktorów habilitowanych. Prof. Piotr Radziszewski, Prorektor ds. Promocji i Współpracy poinformował o nadaniu ministerialnych Medali Komisji Edukacji Narodowej 7 osobom, które wręczył Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gajl. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jan Gratkowski dokonał dekoracji sztandaru Uczelni orderem przyznanym za wspieranie pożarnictwa w naszym regionie.     

 

Podczas uroczystości głos zabrali: Jarosław Zieliński, Olaf Gajl, Dariusz Piontkowski, Jarosław Schabieński, Aleksander Sosna, Andrea Anastasija Sandhacker z Austrii, prof. Piotr Jasnij z Ukrainy, prof. Doina Verdes z Rumunii, prof. Adam Skorek z Kanady, Książe Seweryn Światopełk-Czetwertyński z Kanady.

Wykład inauguracyjny pt. „Polska w Europie Wiedzy poświęcony kondycji polskich i europejskich uniwersytetów wygłosił prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, wieloletni Rektor Politechniki Warszawskiej. Całą uroczystość uświetnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej.

 Całą uroczystość uświetnił Chór Politechniki Białostockiej I Chór „Polifonia” pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej.

  

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA NA POCZĄTKU ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008

STUDENCI

Na Politechnice studiuje prawie 14 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia prowadzi w tym roku akademickim kształcenie na 17 kierunkach (w Białymstoku,
w Hajnówce i Suwałkach). Od 2 lat prowadzi też studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym (w dyscyplinie elektrotechnika, od 2005 r.) i Wydziale Mechanicznym (w 2 dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, od 2006 r.).  Oznacza to, że Politechnika Białostocka prowadzi trójstopniowy system studiów zgodnie z wymaganiami szkolnictwa wyższego obowiązującymi w Unii Europejskiej, opisanymi w Deklaracji Bolońskiej.

Łącznie na I roku zacznie studiować prawie 4 tysiące studentów. W porównaniu z wynikami rekrutacji z roku ubiegłego liczba studentów PB zwiększyła się – na studiach stacjonarnych I stopnia o 216 osób (2442 w 2007 r., 2226 w 2006 r.), na studiach niestacjonarnych I stopnia o 271 osób (668 w 2006 r., 939 w 2007 r.). Mamy kilkudziesięciu studentów z zagranicy -  ok. 50 z programu Erasmus (z krajów UE) i kilkunastu w ramach innych programów (z Białorusi, Ukrainy, Mongolii).

 

STUDIA TECHNICZNE

Zainteresowanie uczelnią techniczną jest większe niż przed rokiem. Uczelnia przeprowadziła szeroką kampanię reklamową pod hasłem „Zaloguj się na Politechnikę. Zostań magistrem inżynierem” (wizyty w szkołach, dni otwarte uczelni, plakaty, ulotki, rekrutacyjne pismo „Życie Politechniki”). Dużą rolę odegrała też kampania „Dziewczyny na Politechnikę”, zachęcająca maturzystki do wybieranie kierunków technicznych i przełamywania stereotypu, że Politechnika jest typową „męską uczelnią”. W tym roku chętnych na studia było o ok. 40% więcej niż w roku ubiegłym, o czym świadczy liczba osób zarejestrowanych w systemie internetowym uczelni (rekrutacja on-line odbyła się już po raz drugi, po raz pierwszy - w 2006 r.).

 

WYBIERANE KIERUNKI

Jak pokazują wybory obecnych studentów I roku, największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak: 1) gospodarka przestrzenna (827 kandydatów na 60  miejsc), 2) budownictwo (811 kandydatów na 180 miejsc), 3) turystyka i rekreacja (594 osób na 120 miejsc), 4) zarządzanie (571 osób na 180 miejsc), 5) politologia (472 osób na 90 miejsc), 6) informatyka (445 osób na 250 miejsc). Uczelnia zwiększyła limity miejsc na niektóre kierunki, co było motywowane wyjściem naprzeciw zainteresowaniom i preferencjom młodych ludzi.

 

NOWOŚCI

Z inicjatywy władz Uczelni studenci I roku zostaną objęci bezpłatnymi kursami fakultatywnymi z matematyki, ponieważ wiedza z tych przedmiotów jest niezbędna na innych zajęciach w dalszych latach studiowania. Na kurs będą zakwalifikowani studenci, którzy na maturze na poziomie podstawowym  zdobyli mniej niż 50 pkt. lub nie zdawali matury z matematyki.  Pomysł na kursy wziął się z tego powodu, że mała liczba maturzystów zdaje maturę z matematyki lub poziom matematyki w szkołach jest niewystarczający. Uczelnia widzi, że młodzież wybiera uczelnię techniczną (ponieważ jest duże zapotrzebowanie na inżynierów na rynku pracy), w związku z tym musi wprowadzić dodatkowe kursy, żeby wyrównać poziom wiedzy wśród studentów. Kursy prowadzi kadra Uczelni.

Oprócz tego została zwiększona liczba godzin z matematyki podczas studiów. Mówią
o tym Uchwały Rad Wydziałów, np. Wydział Mechaniczny zwiększył ją o 30 godz. na studiach  stacjonarnych I stopnia. Po zmianie matematyka obejmuje obecnie 195 godzin, czyli 75 godzin więcej niż w standardach kształcenia wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (120 godzin).

Uczelnia otworzyła w tym roku dwa nowe kierunki: gospodarkę przestrzenną na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (na 1 miejsce było ponad 13 chętnych!, 827 kandydatów na 60  miejsc) i grafikę na Wydziale Architektury.

Legitymacje elektroniczne z chipem otrzymają studenci I roku  studiów stacjonarnych.

Ostatnio podjęto wiele działań związanych z unowocześnieniem systemu informacyjnego Uczelni. Na wszystkich wydziałach Politechniki wdrożono podstawowe moduły systemu USOS – Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów. Udanym przedsięwzięciem, jednym z pierwszych w kraju, było wdrożenie systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów, co znacznie usprawniło proces obsługi kandydatów na studia w Politechnice.

Od nowego roku akademickiego działa nowy portal internetowy Politechniki, którego funkcjonalność została oparta na najnowszych rozwiązaniach multimedialnych. Nowe strony Politechniki będą forum wymiany informacji i nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Główny nacisk położono na prezentację Uczelni adresowaną do kandydatów, studentów, pracowników i osób zainteresowanych współpracą z Politechniką. O atrakcyjności portalu świadczą: nowa szata graficzna, intuicyjny, przyjazny sposób nawigacji, multimedialność oraz rozszerzone funkcje interaktywne portalu www.pb.edu.pl.

 

INWETYCJE, ŚODKI UNIJNE

Władze Politechniki Białostockiej w ostatnich latach podjęły szereg intensywnych działań
w celu
unowocześnienia i rozwoju Uczelni. Przygotowano wnioski o finansowanie szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych. Dwa projekty: Budowa Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego PB oraz Budowa budynku Biblioteki z salami multimedialnymi, Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Studium Języków Obcych zostały wpisane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na listę indykatywną Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łączny koszt obu projektów opiewał w 2006 r. na kwotę ok. 60 mln zł.  Uczelnia czyni starania o pozyskanie źródeł finansowania kolejnych projektów. Jest to bezprecedensowa w historii Politechniki skala inwestycji. Ich realizacja przyczyni się do skokowej poprawy infrastruktury badawczo-dydaktycznej Uczelni. Zauważyła to m.in. „Rzeczpospolita” w lipcu 2007 r. wyróżniając Politechnikę Białostocką jako przykład uczelni dobrze zarządzanej, wykorzystującej finanse unijne, świadomej, że są ważnym elementem rozwoju szkoły wyższej.

 

HISTORIA POLITECHNIKI

Politechnika Białostocka jest uczelnią o 58-letniej tradycji. Jej historia sięga 1949 r., kiedy to
1 grudnia 1949 r. Ministerstwo Oświaty powołało Prywatną Wieczorową Szkołę Inżynierską Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku. Szkoła ta po licznych przekształceniach, od 1951 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska, od 1964 r. jako Wyższa Szkoła Inżynierska, otrzymała w 1974 r. nazwę  Politechnika Białostocka.

Od początków funkcjonowania uczelni od 1950 r. do 30 listopada 2006 r. nasze mury opuściło łącznie prawie 30.000 absolwentów (dokładnie 29.799, dane do GUS). Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są  poszukiwanymi specjalistami na rynkach pracy w Polsce, jak i za granicą w różnych branżach: maszynowej, elektronicznej, informatycznej, budowlanej i usługowej. Jak podaje „Newsweek” w komentarzu do ogólnopolskiego rankingu najlepszych według pracodawców uczelni w 2007 r., absolwent z dyplomem politechniki nie musi szukać posady. Politechnika Białostocka znalazła się w pierwszej dwudziestce uczelni dających największe szanse na znalezienie dobrej pracy.
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego nowego portalu www.pb.edu.pl

 

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

 
galeria
dźwięk
film