Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2012/2013
 

W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

Dotychczas obowiązujące przepisy o stypendiach ministra preferowały różnorodną aktywność naukową w ramach uczelni i poza nią, nieobjętą programem nauczania, m.in. pracę w kole naukowym, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania lub referaty, udział w konferencjach naukowych i konkursach, studia indywidualne i równoległe, a także odbyte praktyki, staże i kursy oraz uzyskane certyfikaty językowe. Nowe stypendium ministra za wybitne osiągnięcia będzie miało bardziej prestiżowy charakter, gdyż ranga osiągnięć została ustalona na wyższym niż dotychczas poziomie, przy czym jednocześnie zwiększeniu ulegnie wysokość stypendium.

W nowym rozporządzeniu:

  • ustalono nowe kryteria przyznawania stypendium ministra, tj. uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych w okresie studiów lub uzyskanie w ostatnim zaliczonym roku średniej ocen klasyfikujących studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku; w porównaniu ze stanem dotychczasowym zniesiono warunek uzyskania określonej minimalnej średniej ocen w zależności od skali ocen w uczelni, a także uściślono okres uwzględniany przy ocenie wniosków;
  • zmodyfikowano katalog wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych poprzez zwiększenie ich rangi;
  • wprowadzono tryb składania wniosku przez studenta w uczelni, a także sposób przekazywania wniosków przez Rektorów do odpowiednich ministrów i do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – przez innych ministrów;
  • przesunięto ostateczny termin składania wniosków przez uczelnie z 20 października na 15 października;
  • wprowadzono zespół oceniający wnioski o stypendia ministra i określono jego skład, a także sposób oceny wniosków;
  • ustalono liczbę przyznawanych stypendiów na nie więcej niż 1.000 oraz maksymalną wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo na 15.000 zł;
  • wprowadzono tryb wypłaty stypendium studentowi;
  • wprowadzono jeden wzór wniosku niezależny od typu stypendium.

Kto może ubiegać się o stypendium?
Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku oraz:

1) szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub

2) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych - w okresie tych studiów.

Przy czym warunku zaliczenia roku nie stosuje się w przypadku studenta posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jeżeli niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.

W Politechnice Białostockiej przyjęto następujące zasady: wyłonienia grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku:

1. Najlepszych studentów ustala się oddzielnie dla każdego roku, kierunku i formy studiów.

2. Za 100% studentów, z których oblicza się 5% najlepszych studentów, przyjmuje się

wszystkich studentów, którzy zostali zarejestrowani na bieżący semestr studiów danego roku, kierunku i formy studiów według stanu na 5 października.

3. Najlepszych studentów danego roku, kierunku i formy studiów ustala się na podstawie listy rankingowej.

4. Listę rankingową sporządza się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów uzyskanych przez studenta na poprzednim zaliczonym roku studiów.

5. W przypadku, gdy 5% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się zaokrąglenie matematyczne w następujący sposób: do 0,5 osoby w dół do liczby całkowitej, a od 0,5 (włącznie z 0,5) osoby w górę do liczby całkowitej.

6. Jeżeli, z uwagi na tę samą średnią ocen, liczba najlepszych studentów przewyższa 5% studentów danego roku, kierunku i formy studiów, to liczbę tę powiększa się o liczbę studentów, którzy uzyskali tę samą średnią.

7. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ocenie wniosków o stypendium ministra student będzie mógł uzyskać 100 pkt, w tym:

a) 95 pkt – za wybitne osiągnięcia,

b) 5 pkt – za średnią ocen

Punkty za średnią ocen będą zależeć od pozycji w rankingu studentów danego kierunku

uszeregowanego według średniej ocen w następujący sposób:

1 miejsce – 5 pkt

2 miejsce – 4 pkt

3 miejsce – 3 pkt

4 miejsce – 2 pkt

5 i dalsze miejsce – 1 pkt

8. Sposób oceny poszczególnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych zostanie ustalony przez Zespół Oceniający.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium ministra?
Wniosek należy złożyć w dziekanacie swojego wydziału w terminie umożliwiającym Uczelni przekazanie wniosku Ministerstwu do 15 października 2012 roku. Przy czym należy również wziąć pod uwagę fakt, że każdy wniosek przed przekazaniem go do Ministerstwa musi zostać zaopiniowany przez radę wydziału.

Gdzie należy szukać szczegółowych informacji dotyczących stypendiów ministra dla studentów?
http://www.pb.edu.pl/Pliki,193.html