Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013
 

W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).

Kto może ubiegać się o stypendium?
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, o stypendium może się ubiegać doktorant najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Komu może być przyznane stypendium ministra?
Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1. wykazał się postępami w pracy naukowej;

2. uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;

3. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Jeżeli doktorant nie wykazał się postępami w pracy naukowej lub nie uzyskał wyników z egzaminów w poprzednim roku akademickim z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku 1 i 2 nie stosuje się.

Jakie osiągnięcia będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków?
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe będą brane pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • udział w igrzyskach olimpijskich;
 • udział w mistrzostwach świata;
 • 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
 • 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
 • 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
 • 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
 • osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe muszą dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki .

Z jakiego okresu będą uwzględniane osiągnięcia, a z jakiego – wysokie wyniki z egzaminów?
Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2012 r., zaś wysokie wyniki z egzaminów będą dotyczyć poprzedniego roku akademickiego.

Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich swojego wydziału.

W jakim terminie doktorant może składać wniosek o stypendium?
W roku akademickim 2012/2013 doktorant składa wniosek w uczelni od 1 do 10 października 2012 r.

Czy wszystkie wnioski złożone przez doktorantów w uczelniach są przedstawiane Ministrowi?
Zgodnie z art. 199c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, o stypendium wnioskuje do Ministra Rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady wydziału. Opinia rady danego wydziału może dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż może negatywnie zaopiniować wnioski niespełniające choćby jednego z warunków wskazanych w § 2 pkt 2 rozporządzenia. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

W jaki sposób będą oceniane wnioski?
Ocena wniosków zostanie dokonana przez zespół powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skład zespołu utworzą eksperci z dziedziny nauki, sztuki i sportu.
Zespół będzie oceniał wnioski metodą punktową. Punkty będą przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Po zakończeniu oceny wniosków ww. zespół przedstawi Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ranking wniosków uszeregowany według największej liczby punktów.
Zatwierdzone przez Ministra zasady punktacji wniosków znajdują się w tym miejscu .

Ile stypendiów i w jakiej wysokości zostanie przyznanych?
W 2012 roku Minister może przyznać nie więcej niż 100 stypendiów, zaś wysokość stypendium nie może przekroczyć 25.000 zł. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy możliwości finansowe ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu.

Jaki jest termin przyznania stypendium?
Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2012 r. Do uczelni i doktorantów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

W jaki sposób będą wypłacane stypendia?
Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacja o stypendiach ministra dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013