Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Informacja na temat pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej
 

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4) zapomogi.

Stypendia te przyznawane są na wniosek studenta, których wzór określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej (http://www.pb.edu.pl/Pliki,188.html)

Wniosek o przyznanie stypendium student składa w dziekanacie swojego wydziału.

Termin składania wniosków upływa 5 października 2012 roku, przy czym każdy wydział wprowadził terminy porządkujące mające na celu usprawnić składanie wniosków. Dlatego też należy zapoznać się dokładnie z terminami określonymi przez poszczególne wydziały. Informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych wydziałów.

STYPENIUM SOCJALNE

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. W akademickim 2012/2013 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 786,20 zł.

3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 5, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo;

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

3) stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;

4) pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a, 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym tj.:

a) świadczeń przyznanych studentom przez jednostki samorządu terytorialnego,

b) świadczeń przyznanych studentom przez osoby fizyczne lub prawne niebędące państwowymi samorządowymi osobami prawnymi,

c) świadczeń przyznanych doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego,

d) stypendium doktoranckiego.

5. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

6. Miesięczny dochód w rodzinie studenta oblicza się sumując przeciętne miesięczne dochody członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie studenta.

7. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

8. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1) i 2), nie jest mniejszy niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

9. Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej do określenia dochodu w rodzinie studenta oraz zasady jego obliczania określa załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej (http://www.pb.edu.pl/Pliki,188.html)

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (więcej informacji na ten temat w Regulaminie pomocy materialnej).

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium student zobowiązany jest dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

2. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student I roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia, który na ostatnim roku studiów I stopnia uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz:

1) został zarejestrowany na kolejny semestr studiów bez długu punktowego z poprzedniego roku studiów oraz spełnił wszystkie wymagania określone planem studiów dla każdego z semestrów poprzedniego roku studiów;

2) zaliczył poprzedni rok studiów do końca sesji poprawkowej z zastrzeżeniem pkt 3;

3) odbywał/odbywa studia w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus i nie dotrzymał warunku z pkt 2 z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Studenci ci mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce po dostarczeniu wykazu zaliczeń, jeżeli uzyskane przez nich wyniki pozwolą na zakwalifikowanie ich do grupy 10% najlepszych studentów.

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10% najlepszych studentów danego roku, kierunku i formy studiów.

ZAPOMOGA

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.

2. Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności:

a) śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta;

b) ciężką chorobę studenta;

c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź);

d) urodzenie dziecka – w przypadku studiowania na Politechnice Białostockiej obojga rodziców, o przyznanie zapomogi może ubiegać się tylko jedno z nich;

e) nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.