Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Informacja dotycząca pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej
 

Doktorant Politechniki Białostockiej może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium dla najlepszych doktorantów;

4) zapomogi.

Stypendia te przyznawane są na wniosek doktoranta, których wzór określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej (http://www.pb.edu.pl/Pliki,197.html)

Wniosek o przyznanie stypendium doktorant składa w dziekanacie/sekretariacie swojego wydziału.

Termin składania wniosków upływa 5 października 2012 roku.

STYPENIUM SOCJALNE

1. Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. W akademickim 2012/2013 wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 786,20 zł.

3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) doktoranta;

2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 5, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo;

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

3) stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;

4) pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a, 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym tj.:

a) świadczeń przyznanych studentom przez jednostki samorządu terytorialnego,

b) świadczeń przyznanych studentom przez osoby fizyczne lub prawne niebędące państwowymi samorządowymi osobami prawnymi,

c) świadczeń przyznanych doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego,

d) stypendium doktoranckiego.

5. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny doktoranta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny doktoranta oraz doktoranta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

6. Miesięczny dochód w rodzinie doktoranta oblicza się sumując przeciętne miesięczne dochody członków rodziny doktoranta, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie doktoranta.

7. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

8. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1) i 2), nie jest mniejszy niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

9. Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej do określenia dochodu w rodzinie doktoranta oraz zasady jego obliczania określa załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej. (http://www.pb.edu.pl/Pliki,197.html)

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2. Do wniosku doktorant zobowiązany jest dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant pierwszego roku studiów, który w trakcie postępowania rekrutacyjnego uzyskał minimum 8,5 punktu.

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów, na drugim i kolejnych latach studiów, może otrzymać doktorant, który w poprzednim roku akademickim spełnił łącznie następujące warunki:

1) osiągnął średnią ocen, z przedmiotów objętych programem studiów, nie mniejszą niż 4,2;

2) wykazał się postępami w przygotowaniu pracy doktorskiej oraz udokumentował postępy w pracy naukowej, w tym:

a) przynajmniej jedną publikacją – zarejestrowaną w bazie Biblioteki Politechniki Białostockiej, albo

b) czynnym udziałem w konferencji krajowej lub międzynarodowej zarejestrowanej w bazie Biblioteki Politechniki Białostockiej, albo

c) złożeniem wniosku patentowego (udokumentowanym);

3) zaliczył, bez wpisu warunkowego, rok studiów i nie powtarza roku;

4) złożył w terminie określonym przez dziekana:

a) sprawozdanie z postępów w pracy naukowej;

b) indywidualny program studiów do zrealizowania w kolejnym semestrze studiów;

c) ocenę realizacji zajęć dydaktycznych;

5) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej (na podstawie informacji ujętych w ocenie realizacji zajęć dydaktycznych).

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej (http://www.pb.edu.pl/Pliki,197.html)