Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Baza ekspertów PB
 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii PB podjęło działania zmierzające do stworzenia bazy ekspertów w zakresie przygotowywania, prowadzenia i zarządzania projektami w ramach 7. Programu Ramowego. W tym celu przygotowano formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na konsultantów w zakresie 7. PR UE. Formularz ten znajduje się na stronie internetowej Centrum (www.citt.edu.pl) i kierowany jest do wszystkich pracowników PB, a także jednostek okołobiznesowych województwa podlaskiego. Zgłoszenia ekspertów będą na bieżąco gromadzone, natomiast w 2008 roku  planowane jest stworzenie elektronicznej bazy ekspertów zawierającej dane kontaktowe oraz obszary działalności poszczególnych osób.

Ideą przyświecająca przedsięwzięciu jest prezentacja specjalistów naukowych PB oraz ułatwienie dostępu do specjalistów z szerokiego spektrum dziedzin uczelni. Dzięki internetowej bazie będzie mogła zaistnieć stała platforma kontaktów Politechniki z instytucjami komercyjnymi i publicznymi. W znacznym stopniu skróci się czas dotarcia do poszukiwanej informacji, nastąpi poprawa komunikacji wewnątrzuczelnianej, a także ułatwi to możliwość nawiązania współpracy badawczej pracowników naukowych z otoczeniem biznesu w ramach 7. PR.

Zachęcamy do rejestracji ekspertów z uczelni i jednostek naukowych oraz przedstawicieli przemysłu.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii